Oferta

Oferujemy wyliczane przez licencjonowanych aktuariuszy wyceny rezerw wynikające z tytułu obowiązujących układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania.

•  rezerwy na nagrody jubileuszowe
•  rezerwy na odprawy emerytalne
•  rezerwy na odprawy rentowe
•  rezerwy na odprawy pośmiertne
•  rezerwy na niewykorzystane urlopy
•  zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
•  inne świadczenia pracownicze

Raporty Aktuarialne przygotowywane są w zależności od wymagań Klienta w oparciu o:

– Międzynarodowy Standard Rachunkowości MSR 19 „Świadczenia Pracownicze”
– Krajowy Standard Rachunkowości KSR 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”.

 

Wszystkie obliczenia i raporty sporządzane są wyłącznie przez licencjonowanych aktuariuszy.

Zapraszamy do kontaktu.